Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

ΙΕΚ - Συχνές Ερωτήσεις

1. Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης ανήκουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ;

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ δεν εντάσσονται σε εκπαιδευτική βαθμίδα. Εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα αυτό αποτελεί μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

2. Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου, των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

 

3. Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

 

4. Έχουν δικαίωμα εγγραφής οι άνεργοι υποψήφιοι; Οι σπουδαστές των ΙΕΚ μπορούν να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας;

Οι άνεργοι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν στα ΙΕΚ για κατάρτιση. Ωστόσο δεν δικαιούνται να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας διότι δεν θεωρούνται πλέον σύμφωνα με τον νόμο άνεργοι αλλά σπουδαστές.

 

5. Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ γίνονται δύο φορές σε κάθε έτος κατάρτισης. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

 

6. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

 

7. Ποια τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών;

Τα κριτήρια επίσης περιγράφονται στην παραπάνω εγκύκλιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μοριοδότηση του βαθμού του τίτλου σπουδών, της ύπαρξης τυχόν προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα που επιλέγει ο υποψήφιος σπουδαστής, της ηλικίας, της ιδιότητας τέκνου ή γονέα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας και της ιδιότητας του ορφανού.

 

8. Ποιο είναι το ποσό των διδάκτρων που πληρώνουν οι σπουδαστές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι καταρτιζόμενοι δεν πληρώνουν δίδακτρα, παρά μόνο παράβολο 45 ευρώ με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης, υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που διεξάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

9. Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Για όσους εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης, η διάρκεια της φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (δηλ. δύο έτη) για τους αποφοίτους Λυκείου, καθώς και για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. και ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης, η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο (2) εξάμηνα (δηλ. ένα έτος).

 

10. Οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ κάνουν Πρακτική Άσκηση και μέσα από ποια διαδικασία;

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι μόλις ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους και πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης για το Δίπλωμα, μπορούν να προχωρήσουν σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτούνται: αίτηση του αποφοίτου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο στην κατοικία του δημόσιο ΙΕΚ (που να ανήκει στην ευθύνη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ). βεβαίωση του εργοδότη ότι αποδέχεται τον απόφοιτο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 

11. Ένας απόφοιτος ειδικότητας ΙΕΚ, έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει άλλη ειδικότητα ΙΕΚ, σε εξάμηνο κατάταξης εκτός του αρχικού και πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Κάθε απόφοιτος ΙΕΚ που επιθυμεί κατάταξη σε εξάμηνο άλλης ειδικότητας ΙΕΚ του ιδίου τομέα, υποβάλλει τη σχετική αίτηση μαζί με τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ αποφοίτησής του, από 20 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου. Μετά τις 20 Ιουλίου κάθε ΙΕΚ αποστέλλει τις αιτήσεις στο ΙΔΕΚΕ, για την έγκριση της κατάταξης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

12. Ποιοι διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ διδάσκουν πτυχιούχοι (κλάδων ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων), απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ποσοστό που φτάνει το 90% και πτυχιούχοι – απόφοιτοι των κλάδων ΤΕ και ΔΕ σε ποσοστό 10%.

 

13. Με τι σχέση εργασίας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98) και μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας δέκα (10) ανά εβδομάδα (Υπ. Απόφαση 6619/381/2010 –ΦΕΚ 696/Β΄/21-05-2010).

 

14. Πότε και πώς προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ;

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης. Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, μεταξύ των μηνών Ιουλίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους Αποστέλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, Οι αιτήσεις αξιολογούνται (με βάση όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση 6619/381/2010 - ΦΕΚ 696/Β΄/21-05-2010) και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων. Πρόσληψη κάθε καθηγητή μπορεί να γίνει σε ένα μόνο ΙΕΚ. Οι πίνακες αξιολόγησης των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών των ΙΕΚ ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης. Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναρτώνται όλα τα σχετικά με την προκήρυξη και πρόσληψη ωρομισθίων έγγραφα (προκήρυξη, ειδικότητες, πίνακες αξιολόγησης, προσλήψεις).

 

end faq