Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Καθηγητές στα ΙΕΚ

 

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.


Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους, υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.


Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 6619/381/2010 (ΦΕΚ 696/Β΄/21-05-2010) Υπουργική Απόφαση.


Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98) και μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα δέκα (10) (Υπ. Απόφαση 6619/381/2010 –ΦΕΚ 696/Β΄/ 21-05-2010).


Το χρηματικό ποσό της αμοιβής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ, ανά κλάδο καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 2/59250/0022 (ΦΕΚ 5/Β/7-01-2009) Υπουργική Απόφαση.

 

 

Προκήρυξη