Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Κομμωτικής Τέχνης

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η κομμωτική (θεωρία και πράξη). Ειδική εστίαση γίνεται στον καλλωπισμό της κόμης και του τριχωτού της κεφαλής, στη δημιουργία καλλιτεχνικών χτενισμάτων και εξειδικευμένων κομμώσεων, στη κατανόηση και απόδοση επιθυμητών αποχρώσεων και στη δημιουργία τεχνητού κατσαρώματος και ισιώματος μαλλιών.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως κομμωτές/τριες σε τομείς που αφορούν την φροντίδα, την περιποίηση και τον καλλωπισμό του τριχωτού της κεφαλής.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως:

 

  • υπάλληλος σε κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα πώλησης καλλυντικών ειδών

  • ως τεχνικός σύμβουλος \ εκπαιδευτής

  

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

Προβλέπεται ειδική άδεια για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος ( χορηγείται από τους Δήμους Ν.3852/2010, ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010, άρθρο94,εδ.6 παρ.37) : 

  • Κουρέα (πτυχίο)

  • Κομμωτή (πτυχίο + 9μηνη προϋπηρεσία)

  • Κουρέα Α΄ (1 έτος προϋπηρεσία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)

  • Κομμωτή Α΄ (1 έτος προϋπηρεσία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις).

  

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.