Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η Νοσηλευτική. Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στη προσφορά νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα στάδια της ασθένειας του ασθενούς με σκοπό τη θεραπεία και την αποκατάστασή του και την προαγωγή της υγείας του. Ειδική εστίαση γίνεται στη Βασική-Γενική Νοσηλευτική.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως Βοηθοί Νοσηλευτών γενικής φροντίδας: 

  • σε τομείς που αφορούν στη φροντίδα του ανθρώπου υγιούς ή ασθενούς σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, κοινότητας

  • στην πρόληψη νόσων,

  • στην προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας του.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

 

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως Βοηθός Νοσηλευτή σε : 

  • Νοσηλευτικά Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

  • Γηροκομεία

  • Ιδρύματα και άσυλα

  • Οργανισμούς και επιχειρήσεις με νοσηλευτικές υπηρεσίες

 

Προβλέπεται ειδική άδεια για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.1579/85, άρθρο 5).

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: