Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η τεχνολογία εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού. Η τεχνική εγκατάστασης - τοποθέτησης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ψύξης και κλιματισμού. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα συνδεσμολογίας ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών και εγκαταστάσεων, καθώς και αυτοματισμών ελέγχου λειτουργίας ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνικοί:

 

 • εγκατάστασης, τοποθέτησης, επισκευής, ελέγχου και συντήρησης κλιματιστικών συσκευών.

 • επισκευής, ελέγχου και συντήρησης ψυκτικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης.

 • επισκευής, ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού σε βιομηχανίες και μεγάλα κτίρια (εμπορικά κέντρα, γραφεία, νοσοκομεία κλπ).

 • ελέγχου και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και μεγάλα καταστήματα τροφίμων (γαλακτοβιομηχανίες, super market).

 • αποκλειστικοί τεχνικοί συντήρησης σε εταιρίες με προϊόντα ψύξης και κλιματισμού.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

 

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως:

 

 • «Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων» στους τομείς:

 

 • εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων.

 • συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων και ψυγείων.

 • βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων.

 • Αυτοαπασχολούμενος τεχνικός – εγκαταστάτης σε:

 

 • εγκαταστάσεις μεγάλων κτιρίων, εμπορικών κέντρων, νοσοκομείων.

 • εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους εστίασης, εμπορίας τροφίμων.

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Σύμφωνα με το Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α΄/25-4-96) λαμβάνουν Άδεια:

 • Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο).

 • Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη + 750 ημερομίσθια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδικότητας + εξετάσεις).

 • Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας + 1.000 ημερομίσθια – 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδικότητας + εξετάσεις).

 • Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδικότητας, 750 ημερομίσθια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδικότητας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης + εξετάσεις).

Σύμφωνα με το Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000) λαμβάνουν Άδεια:

 • Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο).

 • Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 750 ημερομίσθια - 500 στην ειδικότητα + εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημερομίσθια – 375 στην ειδικότητα + εξετάσεις).

 • Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημερομίσθια + εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημερομίσθια - 1.125 στην ειδικότητα +εξετάσεις).

 • Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β΄ τάξης, 750 ημερομίσθια + εξετάσεις ή πτυχίο, 2.125 ημερομίσθια – 1.875 ειδικότητα + εξετάσεις).

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις (Ν. 1575/85 - ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85), Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 - ΦΕΚ 229/Α΄/ 26-09-2003):

 • Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία)

 • Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική προϋπηρεσία)

 • Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής προϋπηρεσία)

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.