Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η κεραμική - αγγειοπλαστική (θεωρία και πράξη) και η εφαρμογή των αρχών και κανόνων στην επιλογή της φόρμας και των υλικών, στην κατεργασία, κατασκευή και τελειοποίηση αντικειμένων κεραμικών η πήλινων. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα κατασκευής και τελειοποίησης αντικειμένων κεραμικών η πήλινων με τροχό σε καμίνι και σε μαζική παραγωγή με γύψινα ή ξύλινα καλούπια.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνικοί στο χώρο των κατασκευών κεραμικών και πήλινων χρηστικών, διακοσμητικών και εικαστικών αντικειμένων.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα απασχόλησης:

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας/τεχνίτης στην κατασκευή πήλινων και κεραμικών αντικειμένων καθώς και αντικειμένων από πορσελάνη.

  • ως υπάλληλος σε :

    • σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητάς του βιοτεχνίες

    • καλλιτεχνικά εργαστήρια ειδών λαϊκής τέχνης

    • καταστήματα πώλησης κεραμικών και πήλινων προϊόντων

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Για τους πτυχιούχους της ειδικότητας «Κεραμικής- Αγγειοπλαστικής» δεν έχουν καθορισθεί επαγγελματικά δικαιώματα, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αφορά στα στάδια εξέλιξής τους και δεν απαιτείται επαγγελματική άδεια. Απαιτείται όμως άδεια εργαστηρίου για την άσκηση της κεραμικής ως βιοτεχνία, με την έννοια της παραγωγής κεραμικών προϊόντων.

 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος .