Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Κτιριακών Έργων

Το κύριο αντικείμενο σπουδών (θεωρία και πράξη) αφορά στη διαδικασία υλοποίησης κτιριακών έργων από τη φάση της προμελέτης και τις ενδιάμεσες δράσεις (σχεδίαση και έκδοση οικοδομικής άδειας κλπ) έως την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Ειδική εστίαση γίνεται στο αντικείμενο των οικοδομικών εργασιών σε θέματα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και κτιριακών έργων, σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε τοπογραφικές εργασίες, σε θεωρητικές κυρίως γνώσεις σε υδραυλικά έργα (άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης) και σε έργα οδοποιίας.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Κτιριακών Έργων» αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να απασχολούνται ως τεχνικοί σε όλο το φάσμα της υλοποίησης (μελέτη και κατασκευή ή επισκευή) ενός οικοδομικού κυρίως έργου.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 

 • ως υπάλληλος/τεχνικός σε :

  • τεχνικές εταιρείες (μελετητικές κατασκευαστικές)

  • γραφεία αρχιτεκτόνων , πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων

  • σε γραφεία ενεργειακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτιρίων

  • σε εταιρείες κατασκευής Δημόσιων Έργων

  • σε εταιρείας δομικών κατασκευών

  • σε επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας σκυροδέματος και πώλησης οικοδομικών υλικών

  • στο Δημόσιο, στις τεχνικές υπηρεσίες Υπουργείων, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ.

 • ως αυτοαπασχολούμενος :

  • εργολήπτης (κυρίως σε υπεργολαβίες) ή εργολαβίες μικρού σχετικά προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου) δημοσίων έργων

  • εργολήπτης κάθε κατηγορίας ιδιωτικών οικοδομικών έργων

  • τεχνικός εφαρμογών κτηματολογίου

  • τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου

  • τεχνικός εφαρμογών στην ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων.

 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: