Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Μαθητές

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Μαθητεία είναι το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και παράλληλη πρακτική άσκηση.


Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι οποίες ακολουθούν το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.


Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο, (πρωινό ωράριο), δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη, αν το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στο Σχολείο.

 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών.
Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

 

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Οι μαθητές κατά τα δύο έτη σπουδών παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο Σχολείο για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.

 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Παράλληλα με την εκπαίδευση στο Σχολείο οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο ενεργείται στη βάση υπογραφής Συμφωνητικού Μαθητείας.


Επίσης, κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.


Α) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολείου υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

 

Β) ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Από 1/4/2013 η πρακτικά ασκούμενοι μαθητές θα αμείβονται, σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, με ποσοστό 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.

 

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα απασχόλησης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καθορίζονται ως εξής:

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)
Ι.Κ.Α. & Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.
33,65%
------
ΑΝΕΡΓΙΑ
3,17%
1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
1,00%
------
ΔΛΟΕΜ
1,00%
1,00%
ΕΛΠΕΚΕ
0,45%
------
ΛΠΕΑΑΕ
0,15%
------
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
------
1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
------
0,35%
ΕΚΛΑ
0,26%
0,10%
ΣΥΝΟΛΟ
39,68%
4,28%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
43,96%

 

Επίσης, βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:

  • Επαγγελματικός κίνδυνος + 1%
  • Βαρέα και ανθυγιεινά        + 3,6%
  • ΙΚΑ – ΤΕΑΜ                       + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Οι εισφορές, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών.


                   2) Οι μαθητές, κατά το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται από πλευράς τους εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

  • ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 22,83€ x 75% = 17,12€ /2 = 8,56€
  • 8,56€ x 39,68% = 3,40€ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
  • 8,56€ x 4,28% = 0,37€ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 3,40€ + 0,37€ = 3,77€

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΑΘΗΤΗ: 17,12€ - 0,37€ = 16,75€

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
16,75€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 5,75€ + 3,40€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,15€

 

Ε) ΔΩΡΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Από 1/1/2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας για όσους απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. Τα ως άνω επιδόματα, μέχρι νεωτέρας, εξακολουθούν να χορηγούνται στους πρακτικά ασκούμενους σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.


ΣΤ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ


Η κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης στον εργοδότη επιδοτείται, από 1/4/2013, με 11€. Το ως άνω ποσό αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής των μαθητών και χορηγείται, είτε από τον εργοδότη, είτε από το Σχολείο βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.


Ζ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ


Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές ακολουθούν, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση, ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. (Αν απασχολούνται 6 ημέρες).


Το Σάββατο, (εάν δεν δουλεύεται ως ημέρα), δεν θα συμψηφίζεται στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών και δεν θα επιδοτείται. Δεν επιδοτείται επίσης η ημέρα, κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στην ΕΠΑ.Σ και το πρόγραμμα του Σχολείου ταυτίζεται με το ωράριο εργασίας της επιχείρησης.

 

Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών ΕΠΑ.Σ